CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH  
CÁC CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG GẠCH KHÔNG NUNG
Gạch không nung trên thế giới đang được sử dụng rỗng rãi thay thế gạch đất sét nung. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế cũng như sự phát triển trong kỹ thuật xây dựng cùng việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Hiện nay có rất nhiều công trình sử dụng gạch không nung vào công trình xây dựng, qua đó đã góp phần giảm thiểu chi phí móng cũng như góp phần bảo vệ môi trường.